Xử trí như thế nào khi bị mắc ‘đồ chơi’ trong hậu môn để tìm cảm giác lạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *